లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక సారధ్యంలో కడప బహిరంగ సభ