లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక' ఆధ్వర్యంలో కర్నూల్ లో సభ