రాజధాని అంశంపై కమిటీ నివేదిక వచ్చేవరకు సంయమనం పాటించాలి