ఆర్టీసి ఛార్జీలు, ఉల్లి ధరలకు వ్యతిరేకంగా ఈనెల 11న నిరసన