వందేళ్ల కమ్యూనిస్టు పార్టీ పుస్తకావిష్కరణలో ఏచూరి, బృందా