కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై నిరసన, జనవరి 8 సమ్మెకు మద్దతు