బిల్డ్ ఏపీ పేరుతో ప్రభుత్వ స్థలాల అమ్మకం నిలిపివేయాలి