భారత కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ శతవార్షికోత్సవ సభలో మాట్లాడుతున్న బివి రాఘవులు