వెలుగు పధకం విఒఏ లను తొలగిస్తూ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వం వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి