అక్టోబర్ మహా విప్లవ దినోత్సవం సందర్భంగా సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పతాక ఆవిష్కరణ