అక్టోబర్ మహా విప్లవ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర కార్యాలయంలో జండా ఆవిష్కరణ చేస్తున్న సీపీఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వి.శ్రీనివాసరావు