ఇంగ్లీష్ తో పాటు తెలుగు, ఉర్దూ మీడియంలను సమాంతరంగా కొనసాగించాలి