ఇసుక విధానం మార్చాలి, అంతవరకు ఇసుక ఉచితంగా సరఫరా చేయాలని కోరుతూ