ఇసుక సమస్యపై నిరసన కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదాలు