ప్రభుత్వ భూములను అమ్మకానికి పెట్టే మిషన్ బిల్డ్ ఏపి నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలి