సీపీఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బి. వి. రాఘవులు ముఖ్యమంత్రి గారికి వ్రాసిన లేఖ