కృష్ణా - గోదావరి అనుసంధానంపై అఖిలపక్ష సమావేశం వేయాలని కోరుతూ