విద్యార్థుల పై లాఠీ ఛార్జి చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నాం . విద్యార్థుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి