సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సమావేశం సోమవారం (ఆగష్టు 12న) ---- అధ్యక్షతన సమావేశమై దిగువ తీర్మానాన్ని చేసింది.