గుంటూరు జిల్లా సీపీఎం నాయకులు పోపూరి రామారావు మృతికి సంతాపం