వార్డు, పంచాయతీ , సచివాలయాల్లో ప్రస్తుతం వివిధ శాఖలలో పని చేస్తున్న వారికి ప్రాధాన్యతనిమ్మని , ఉద్యోగ భద్రత కొనసాగించమని కోరుతూ...