రాష్ట్రానికి కేంద్రం రాయితీల నిరాకరణపై ఖండన గోదావరి నదీ జలాల వినియోగంపై