గార్లదిన్నె మండలం ముకుందాపురం గ్రామంలో ఎండిపోతున్న చీని తోటలను కాపాడాలని కోరుతూ