వేట నిషేధ కాలంలో మత్స్యకారులకు పరిహారం రూ. 10 వేల నగదు ఇవ్వాలి.