సంతనూతలపాడు రోడ్ షో లో మాట్లాడుతున్న బి.వి.రాఘవులు