పోస్టల్ బ్యాలెట్ స్వేచ్ఛగా వినియోగించుకునేందుకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరూతూ