సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకత్వాన్ని కలిసిన విసికే పార్టీ నేతలు