సంక్షేమపధకాలను విడతల వారిగా కాకుండా ఒకేసారి అమలు చేయాలి..