చిట్టివలస జూట్ మిల్లును తెరిపించి, కార్మికుల బకాయిలు చెల్లించాలి..