సిపిఎస్ రద్దుచేయాలని కోరుతున్న ఉపాధ్యాయుల అరెస్టులకు ఖండన