ఉపాధ్యాయుల అక్రమ అరెస్టును ఖండిస్తూ లెప్ట్ పార్టీల పత్రిక ప్రకటన