మరోసారి మోసానికి బాబు ప్రయత్నం, టిడిపి పాలనలో ప్రజలపై భారాలు