మచిలీపట్నంలో ఆంధ్రజాతీయ విద్యా పరిష్యత్ ఆస్తులు కాపాడాలని కోరుతూ సిఎం కి లేఖ