రిపబ్లిక్ వేడుకల్లో ఏపి శకటాన్ని తిరస్కరించాడాన్ని ఖండిస్తూ పత్రిక ప్రకటన