ఢిల్లీలో జరిగిన లాఠీఛార్జ్ ను ఖండిస్తూ లెప్ట్ పార్టీల పత్రిక ప్రకటన