మద్యాహ్న భోజనపధకాన్ని ప్రవేట్ వ్యక్తులకు అప్పగించరాదని సిఎం కి లేఖ