కరువు బంద్ పై జరిగిన అరెస్టులను ఖండిస్తు లెప్ట్ పార్టీల పత్రిక ప్రకటన