డిసెంబర్ 28 న కరువు సమస్య పరిష్కరానికై రాయలసీమ బంద్