అనంతపురంలో పోలీసుల బెదిరింపులకు ఖండనగా లెప్ట్ పార్టీల పత్రిక ప్రకటన