హోదా , విజభన హామీల అమలులో కేంద్రం చేసిన ద్రోహానికి నిరసనగా 23వతేదీన మండలకేంద్రాల్లో ధర్నాలు