సిపిఎం నాయకులు గోవిందరావు అరెస్ట్ ను ఖండిస్తూ .. 13-4-15