సిపిఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ వెబ్ సైట్ ను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి మధు..