సమ్మె జయప్రదం చేసిన కార్మిక వర్గానికి అభినందనలు 2-9-2016