శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అరెస్ట్ చేసిన సిపిఎం నాయకులను తక్షణమే విడుదల చేయాలి