వెంటనే ఆర్ టి సి కార్మికుల సమ్మెలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ..12_05_2015