విలీన మండలాల్లో సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ..29.8.2015