విద్యుత్ పోరాట అమరుల స్పూర్తితో సంస్కరణలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం 28-8-2016