విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జీ, అరెస్టులకు ఖండన_25_7_2016