విజయవాడ,గుంటూరు ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రులలో..7.08.2015