వరద బాధితుల సహాయార్ధం విరాళాలు వసూళ్ళకు సి పి యం పార్టీ పిలుపు